Menu

KADA KOTIZACIJA POSTAJE PAKET ARANŽMAN?


Turizam, pa tako kongresni i incentive turizam, reguliran je Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN br. 68/07 i 88/10). Zakonom je propisano da takve usluge može pružati samo turistička agencija ako nije drugačije propisano, tj. može ih pružati samo pravna ili fizička osoba koja je ishodila rješenje o odobrenju za pružanje tih usluga kod nadležnog ureda državne uprave – ukratko, potrebno je imati agencijski ID kod.
Temeljem navedenog, Udruga je razgovarala s Ministarstvom turizma i od Pravne službe zatražila i dodatno, posebno tumačenje pojma kotizacija u svjetlu termina paket aranžman kojeg može prodavati samo turistička agencija. Svjedoci smo danas da mnoge pravne osobe koje nisu ishodile rješenje o pružanju turističkih usluga redovito naplaćuju kotizacije iz kojih financiraju kongresne usluge. Obilježja paket aranžmana su:

  • Unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih ili ugostiteljskih usluga a čine jednu cjelinu
  • Pruža se u vremenu dužem od 24 sata ili uključuju najmanje jedno noćenje
  • Prodaju se kao cjelina po unaprijed utvrđenoj cijeni

U najvećem broju slučajeva, iz kotizacija se financiraju turističko-ugostiteljske usluge kao što su:

  • Najam hotelske dvorane
  • Najam tehnike
  • Kave pauza
  • Ručak
  • Domjenak dobrodošlice
  • Gala večera
  • Ponekad i stručni izlet itd.

Ako se iz kotizacije financiraju bilo koje dvije turističke i/ili ugostiteljske usluge, stručna služba Ministarstva turizma smatra da se radi o paket aranžmanu, tj. o pružanju turističkih usluga. Iz navedenoga je vidljivo da ovakve kotizacije može naplaćivati samo ona pravna osoba koja je ishodila rješenje o pružanju turističkih usluga, tj. turistička agencija. Detaljno pojašnjenje kao i kopija dopisa Ministarstva turizma dostupni su članovima HUPKT-a na upit.